MR vergaderingen:

maandag 25 september
 

maandag 6 november


maandag 15 januari


maandag 19 maart


maandag 14 mei


maandag 18 juni

MR

De medezeggenschapsraad praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Ouders en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad invloed uitoefenen op het beleid van de school. Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad.

De samenstelling van de medezeggenschapsraad:
Op It Iepen Stee bestaat de medezeggenschapsraad uit twee ouders en twee personeelsleden. Een lid van de MR heeft zitting voor een periode van drie jaar. Na deze zittingsperiode treedt hij/zij automatisch af en kan zich opnieuw verkiesbaar stellen. De maximale zittingsperiode van een MR lid is 6 jaar.

De MR komt 8 keer per jaar in een openbare vergadering bijeen. In bijzondere gevallen kan er ook een besloten gedeelte belegt worden. Tijdens de vergadering wordt de MR geïnformeerd door de schoolleiding (hij/zij is geen lid van de MR).
Vanuit verschillende scholen zijn er MR leden vertegenwoordigd in de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) van OPO Furore.

Rechten medezeggenschapsraad:
Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het schoolbestuur. Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).
Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als de vertegenwoordigers van het personeel mogen instemmen over zaken die voor hen van belang zijn. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement. Ouders hebben ook instemmingsrecht over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.
 
Bij sommige onderwerpen (zoals wijziging van de onderwijstijd) moet, voordat de MR kan instemmen met het besluit, een ouderraadpleging worden gehouden.
 
Medezeggenschapsraad adviseert het schoolbestuur:
Soms moeten het schoolbestuur en de directie advies vragen aan de medezeggenschapsraad over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld over fusieplannen of over het aanstellingsbeleid en het ontslagbeleid van het personeel. Het schoolbestuur moet serieus reageren op ieder advies dat de medezeggenschapsraad geeft, maar hoeft de adviezen niet over te nemen.

Meer informatie medezeggenschap onderwijs:
Meer informatie over de medezeggenschapsraad in het onderwijs vindt u in de Onderwijsgidsen voor het primair en voortgezet onderwijs: Basisonderwijs 2011-2012. Gids voor ouders en verzorgers.
bron: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs/vraag-en-antwoord/wat-doet-de-medezeggenschapsraad-mr-in-het-onderwijs.html

Voor vragen, opmerkingen en suggesties kan er contact worden opgenomen met een lid van de MR. Voor het schooljaar 2014-2015 zijn dit de volgende MR leden:
Ouderleden:
-    Renee Storm (voorzitter)
-    Klazina Storm (lid)
Personeelsleden:
-   Neeltsje Schat
-   Remco Postma
 

 

 

MR vergaderingen:

maandag 25 september
 

maandag 6 november


maandag 15 januari


maandag 19 maart


maandag 14 mei


maandag 18 juni

AGENDA

 

MR vergaderingen:

maandag 25 september
 

maandag 6 november


maandag 15 januari


maandag 19 maart


maandag 14 mei


maandag 18 juni

AGENDA

 

AGENDA