Contactgegevens

OBS It Iepen Stee
Buurtlaan 3
9258 CK Jistrum

T. 0512 47 17 83
E. itiepenstee@opo-furore.nl

 

 

Visie

We zijn een openbare school. Een openbare school is een afspiegeling van de maatschappij, een ontmoetingsplek waar kinderen in aanraking komen met verschillende denkbeelden, meningen, geloven, culturen, enz.
 
It Iepen Stee is onderdeel van de Stichting OPO Furore.
De Stichting OPO Furore beoogt een transparante, gezonde en lerende organisatie te zijn die staat voor kwalitatief, uitstekend basisonderwijs. Vandaar onze leuze Jong leren door prima onderwijs!
 
Onze visie op onderwijs
Wat willen wij bereiken:
Wij willen bereiken dat iedere leerling via een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden kan verwerven, die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens te worden in een pluriforme samenleving.
De basis voor ons onderwijs is veiligheid en geborgenheid.
Als we willen zorgdragen voor een goed pedagogisch klimaat zullen we moeten uitdagen, ondersteunen, begeleiden, bijsturen en vertrouwen.
Als aan deze voorwaarden is voldaan zal een kind uit zichzelf kunnen leren.
We benaderen leerlingen als een compleet wezen: sociaal, lerend, emotioneel,…
De leerkrachten van onze school verzekeren de leerdoelen en het leerklimaat.
Ze richten het onderwijs zo in dat het zelflerend vermogen van leerlingen uitgedaagd wordt.
 
Om deze kwaliteit te kunnen bereiken spelen de volgende centrale waarden een hoofdrol binnen ons onderwijs:
Veiligheid, plezier, respect, vertrouwen, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en  samenwerken.
 
* Een goede samenwerking tussen alle betrokkenen. Bestuur, directie, team, leerlingen, ouders en omgeving vormt de basis voor een goed schoolklimaat. Een goede school maken we met elkaar.
* De wijze waarop gewerkt wordt in onze school staat in het teken van wederzijds respect en elkaar vertrouwen geven en veiligheid bieden.
* Er moet ruimte zijn om jezelf te zijn en wij vinden het belangrijk dat alle betrokkenen het gevoel hebben optimaal naar eigen vermogen te kunnen functioneren.
* Het leren wordt beschouwd als een plezierige en vanzelfsprekende activiteit met als doel het steeds zelfstandiger worden. “Leer het mij zelf te doen.”
* Wij stellen ons actief op om de onderwijsachterstanden ten gevolg van sociale, economische en culturele omstandigheden op te heffen en/of te verminderen.
* Vanuit geborgenheid en vertrouwen worden vaardigheden aangeleerd op sociaal, emotioneel, motorisch, cognitief en creatief gebied, met als doel bij te dragen in de ontwikkeling tot een zelfstandig en positief denkend mens.
* Er wordt gewerkt met methoden en onderwijsmiddelen die rekening houden met verschillen tussen leerlingen en tegelijkertijd zelfstandig en samenwerkend leren mogelijk maken.
* Met behulp van het leerlingvolgsysteem worden de ontwikkelingen van individuele leerlingen nauwlettend gevolgd om zorg op maat te kunnen bieden. Want ouders en de leerlingen hebben recht op professionele begeleiding. Daarom heeft de school een actief nascholingsbeleid voor het team.
* Wij voeren een actief beleid wat betreft het samenwerken met peuterspeelzaal, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs, met als doel de overgang naar de verschillende schooltypen zo goed mogelijk te laten verlopen.
 
Waar zijn we sterk in en willen we ons in blijven ontwikkelen?
1. Zorg op maat.
2. Leren van en met elkaar.
3. Veilig schoolklimaat.
4. Ouders doen er toe.
5. Taal, taal en taal
 

Contactgegevens

OBS It Iepen Stee
Buurtlaan 3
9258 CK Jistrum

T. 0512 47 17 83
E. itiepenstee@opo-furore.nl

 

 

AGENDA

 

Contactgegevens

OBS It Iepen Stee
Buurtlaan 3
9258 CK Jistrum

T. 0512 47 17 83
E. itiepenstee@opo-furore.nl

 

 

AGENDA

 

AGENDA